הוצאת ויזה לארה"ב | ויזות לארצות הברית – Visa2all

עורך דין אמריקאי -הגירה לארצות הברית

עורכי דין אמריקאים לטיפול בויזות שונות והגירה לארה"ב

בקשת מחילה

קיבלתם סירוב/חותמת שחורה/חותמת אדומה cancel על אשרת הכניסה שלכם? זה לא נגמר עדיין. בדקו את האפשרות 
לקבל מחילה באמצעות עורכי הדין האמריקאים שלנו.

ויזת עבודה

ויזות העבודה לארצות הברית מתחלקות לשני סוגים: קבועה וזמנית.
קיימות קטגוריות שונות עם דרישות שונותהקבועות בחוקעל פיהן ניתן לדעת לאיזו ויזת עבודה ניתן לשייך כל בקשה.

ויזות ארעיות:

ויזת עבודה זמנית: L1

במקרים בהם חברה מבקשת לנייד עובד מהחברה בארץ לארצות הבריתבמידה וניתן להוכיחכי קיים קשר בין החברה בארץ לחברהאו היזמות המשותפת שבארצות הבריתעל פי ראיות שניתן להביאכמו: וותק העבודה בחברהדרג התפקיד בחברה והאם העובד מחזיק בידע מיוחד.

על מנת לבחון את סיכויי החברה בהצלחת בקשת ויזה מסוג L1 ולנייד עובדים בהצלחה לארצות הבריתיש להתייעץ עם עורך דין המתמחה בוויזות מסוג הגירה ועבודהמהסיבה שצריך להביא ראיות מספקות בהתאם לדרישות ולכללים.

סחרמשקיעים E1, E2

קיים סוג ויזה ארעית נוסף מסוג E, שאותו מדינת ארצות הברית מעניקהאך רק לאזרחי מדינות שבהן קיימת אמנה הדדית בינה לבין מדינת ארצות הבריתבתחום הסחר E1/ בתחום ההשקעות E2.

חברהאו משקיעהמעוניין לקדם אינטרסים כלכליים בינו לבין ארצות הבריתזקוק לויזה מסוג E שתאפשר לו להעביר עובד לארצות הברית.

ויזה E1

כאשר מדובר בסחר משמעותי ולטווח ארוך ובנוסףעומד על לפחות 50% מסך הסחר הבינלאומי של החברה הישראלית ואין הוא מוגבל ליבוא או יצוא ויכול להיות שניהם יחדויזה מסוג זהתוענק ליבואנים וליצואנים מישראל.

ויזה E2

מדינת ישראל הצטרפה לרשימת המדינותאשר מתאפשר לאזרחיה להשקיע בארצות הברית ולהגיש בקשות לקבלת ויזת עבודה מסוג E2. ובכל זאתלמרות שהרשות המחוקקת בארצות הברית העבירה את החקיקה הזו (המתבסת על הדדיות וקיום אמנת משקיעים בין ארצות הברית לישראל), החוק עדיין לא מיושםבעקבות כךניתן לבחון חלופות שונות למשקיעים ישראלים ולכןמומלץ לבדוק עם עורך דין להגירה האם קיימת חלופההרלוונטית לנסיבות העניין.

בפועלמי שיכול להגיש בקשה לויזת משקיעים באמצעות קונסול בתל אביבהם ישראלים בעלי דרכונים נוספיםאזרחות נוספת של מדינות אחרותשחתומות על אמנת משקיעים עם ארצות הבריתקיימים כלליםהבוחנים את סכום ההשקעהטיב ההשקעה וכשרותהעל מנת לקבל את הוויזההמטרה היאלאשר ויזה למי שאכןבעקבות השקעתו ייווצרו מקומות עבודה לבעלי אישורי עבודה בארצות הברית.

בעקבות החלטת ממשלת ישראל בעניין יישום ויזה הדדית לאזרחי ארצות הבריתשמעוניינים להשקיע בישראלקונסוליה ארה"בשבישראלעתידה לדון בבקשות לויזה e2 לישראלים.

ויזת עסקים ועבודה קבועה

עבודהאשר מובילה לקבלת סטטוס של תושב קבע.

ויזת מצטיינים EB1

לויזת מצטיינים מסוג EB1, יכולים להגיש בקשות לויזת הגירהאמנים המצטיינים בתחומםהויזה הזו מזכירה מאוד את ויזה O של אמנים מצטייניםאך ויזה מסוג EB1, הינה וויזת הגירה ותושבות קבעובהתאם לכך הדרישות מן האמן המצטיין גבוהות מאודחלה חובת ההוכחה על האמןלהביא ראיות להצטיינות בתחומו במדינתו או בעולםברמה של אוסקרפוליצר או שווה ערך (בהתאם לקרטיריונים הקבועים לפי חוק)  ורק על ידי הוכחות אלויכול לזכות ולקבל מעמד של תושב קבע.

מנהלים בינלאומיים

ויזה זו דומה מאוד לויזת עבודה ארעית מסוג L אם כיהדרישות כאן בהרבה יותר גבוהותלשם קבלת ויזת הגירהעל פי סוג ויזה זוחברה בינלאומית יכולה להגיש בקשת לניוד עובד מהחברה מהארץ לארצות הבריתבתנאים מסוימיםעל פי הקיים בחוק.

אנשי דת

בעברויזה מסוג זההיתה מוצעת לכל סוגי התפקידים שבהם כיהנו אנשי דתאך היוםהויזה הובדלה והוגבלה לרבנים בלבדגם לויזה מהסוג הזהבכדי לקבל ויזת הגירההדרישות כאן בהרבה יותר גבוהותמן הדרישות לקבלת ויזה ארעית לאנשי דת R, שפתוחה לבעלי מקצוע כמו: משגיחיםחזנים וכיוב'.

משקיעים

ויזה משקיעים הגירה מסוג EB5 Entrepeneur Via היא בעלת דרישות מחמירות יותר להשקעה מויזת משקיעים E2. הדרישות הן: השקעה של מליון דולר ועל המעסיק לשכור 10 עובדים מקומיים עם היתרי עבודהקיימים מקריםשבהם מבקש הבקשה יוכל לזכות במעמד בהשקעה של חצי מליון דולר.

כמו שאמרנו עורכי הדין האמריקאים שלנו מטפלים:

  • בקשת מיוחדות למסורבים
  • כל סוגי הויזות שונות
  • ייעוץ וליווי המשקיעים וסוחרים
  • בקשות אזרחות
  • טיפול בחותמת שחורה או אדומה
  • גרין קארד
  • ועוד…

אז השאירו פניה או חייגו  073-279-2048

Scroll Up
WhatsApp chat